1. Biologie
  2. Englisch
  3. Mathe
  4. Deutsch
  5. Sport (jungen)
  6. Sport (jungen)
  7. ---
  8. Rel(i oder e)gion